Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on LVI -asennus ja rakennuspalvelu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2020. Viimeisin muutos 25.5.2020.

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR eli General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5.2018. Uusi asetus muuttaa vanhan tietosuojalain sisällön vastaamaan paremmin muuttuvan globaalin markkinatalouden vaatimuksia.

Uudistuksen tarkoituksena on parantaa yksilön oikeuksia henkilötietojensa käsittelyyn liittyvissä asioissa. Samassa yhteydessä yhtenäistetään EU:n alueen lainsäädäntöä henkilötietoja koskien. EU:n alueen valtioiden oma kansallinen lainsäädäntö säilyy, mutta se tulee muuttaa vastaamaan uutta GDPR:n asetusta.

Uusi asetus tuo mukanaan uusia velvoitteita rekisteriä ylläpitäville yrityksille. Laki muun muassa velvoittaa ilmoittamaan vakavista tietoturvaloukkauksista 72 tunnin kuluessa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: LVI-asennus ja rakennuspalvelu Oy
Y-tunnus: 0796895-4
Osoite: Vainionkuja 3
Postinumero: 35300
Postitoimipaikka: Orivesi
Puhelin: 03 335 7393
sähköposti: info@lviasennusjarakennuspalvelu.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Etunimi: Antti
Sukunimi: Orsama
Osoite: Vainionkuja 3
Postinumero: 35300
Postitoimipaikka: Orivesi
Puhelin: 03 335 7393
sähköposti: info@lviasennusjarakennuspalvelu.fi

3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Yrityksen asiakasrekisteri. Käytetään, tilausten toimittamiseen ja laskutukseen.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen tai tilauksen täytäntöön panemiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten toimitus ja laskutus

5. Rekisterin tietosisältö

Laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite, asennusosoite) Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite, asennusosoite) Tiedot säilytetään rekisterissä asiakassuhteen ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja asiakkaan ostaessa myymälästä tuotteita ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Myymälä:

Vainionkuja 3
35300 Orivesi

Avoinna:

Arkisin 8-17
La 9-13

Myymälä puh. 03-335 7393
sähköpostiosoite
Y-tunnus: 0796895-4
© LVI-asennus ja rakennuspalvelu Oy 2020

Rekisteriseloste